کانی پژوه میزان

مریم دغاغله

کانی پژوه میزان مریم دغاغله

سنگ و معدن زنجان

کانی پژوه میزان زنجان

مریم دغاغله زنجان

آزمایشگاه سنگ و کانی

مریم دغاغله کانی پژوه میزان زن

لوح تقدیر های شرکت

لوح تقدیر از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

لوح سپاس از سازمان نظام مهندسی معدن

لوح سپاس از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی زنجان

لوح تقدیر از گروه صنعتی خالص سازان روی

لوح سپاس از دانشگاه پیام نور

لوح سپاس از سازمان حفاظت از محیط زیست استان زنجان

لوح سپاس

لوح سپاس

لوح سپاس

لوح سپاس

لوح سپاس

لوح سپاس