کانی پژوه میزان

مریم دغاغله

کانی پژوه میزان مریم دغاغله

سنگ و معدن زنجان

کانی پژوه میزان زنجان

مریم دغاغله زنجان

آزمایشگاه سنگ و کانی

مریم دغاغله کانی پژوه میزان زن

گواهینامه های شرکت

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

گواهی تحقیق و توسعه از سازمان صنعت ، معدن و تجارت

حکم از سازمان نظام مهندسی معدن

ایزو 10004

ایزو 9001

ایزو 14001

ایزو 45001